Cena tovaru

Sme platcami DPH. Ceny na stránke sú uvedené s dph a sú platné v čase objednávky. Ceny priebežne aktualizujeme a vyhradzujeme si právo na omyl.

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pri nákupe v internetovom obchode www.fotomaterial.sk, ktorý prevádzkuje Alena Čiffáryová, Vojenská 77, 93401 Levice, IČO: 37082469, DIČ: 1043459461, IČ DPH: SK1043459461, Číslo živn. registra: 105-22280, okresný úrad Levice (ďalej len Prevádzkovateľ).
VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa ako predávajúceho a zákazníka ako kupujúceho (ďalej len Zákazník). Všetky zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia slovenským právom. Zákazník je spotrebiteľ. 

Spotrebiteľom je každý jednotlivec, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Prevádzkovateľom alebo s ním inak jedná. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

Prezentácie tovarov umiestnené vo webovom rozhraní obchodu www.fotomaterial.sk majú výlučne informatívny charakter. K objednaniu tovaru dôjde tak, že Zákazník vybraný tovar vloží do nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár. Pred odoslaním objednávky si Zákazník smie skontrolovať všetky vložené údaje a prípadne ich zmeniť či upraviť. Objednávku Zákazník vykoná kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť teraz“. Po tomto úkone nie je možné objednávku dodatočne meniť ani upravovať. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza odoslaním objednávky Zákazníkom. Kúpna zmluva vzniká v momente, keď Prevádzkovateľ objednávku Zákazníka potvrdí. V tomto momente vznikajú medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených občianskym zákonníkom je v zmysle Občianskeho zákonníka vylúčené. Po dokončení objednávky bude Zákazníkovi bezodkladne zaslané emailové potvrdenie objednávky.

Vlastníctvo tovaru Kúpnou zmluvou sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že Zákazníkovi odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Zákazník sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Prevádzkovateľovi kúpnu cenu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, pričom Zákazník sa stáva vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevádzkovateľ Zákazníkovi odovzdá tovar spolu s dokladmi, ktoré k nemu prináležia, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou. Zákazníkovi je tovar odovzdaný v momente, keď mu ho dopravca doručí.

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku zákazníka alebo právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na webe predávajúceho uvedená v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru.

Spôsoby dodania: zaslaním balíka prepravnou spoločnosťou priamo na adresu, zaslaním balíka na výdajné miesto prepravnej spoločnosti alebo osobným vyzdvihnutím tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Pri nákupe cez internet máte právo podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od okamihu, keď si tovar prevezmete, či už na odbernom mieste alebo od prepravnej služby. 

Pokiaľ si prajete od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť, kontaktujte nás prosím vopred na telefónnom čísle 0917 736 899 alebo mailom na fotomaterial@fotomaterial.sk. Tovar následne môžete poslať na adresu Fotomaterial.sk, Cesta na Senec 18, 821 04 Bratislava. Keď tovar obdržíme a skontrolujeme, vrátime vám platbu. 

V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné odovzdať tovar nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom. Pri nedodržaní týchto podmienok sme oprávnení uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru formou odpočtu z čiastky, ktorú vám vrátime.

Reklamácie

Reklamácie sa vzťahujú na tovar s výrobnou vadou, ktorá sa prejaví v záručnej lehote 24 mesiacov, ak nie je záručná lehota od výrobcu dlhšia (napríklad 5 rokov v prípade fototašiek Kalahari). Záručná lehota začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na tovar poškodený nevhodným zaobchádzaním alebo zlým skladovaním, rovnako ako na tovar opotrebovaný bežným používaním.

V prípade reklamácie nás prosím najskôr vopred kontaktujte telefonicky na čísle 0917 736 899 alebo emailom na obchod@fotomaterial.sk. Potom môžete tovar poslať na adresu Alena Čiffáryová, Vojenská 77, 93401 Levice. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že balíky odoslané na dobierku nepreberáme. Pokiaľ už nemáte k dispozícii faktúru, priložte do balíka sprievodný list s vašimi kontaktnými údajmi. 

Ako postupovať, ak bol doručený tovar poškodený?

Ak Vám prepravca doručí zásielku, ktorá má viditeľné známky manipulácie, je rozbalená, rozlepená a znovu zalepená či mechanicky poškodená - balík je zdeformovaný, zásielku v žiadnom prípade nepreberajte a zavolajte nám na číslo 0917 736 899.